Användarvillkor

Tillämplighet

Denna webbplats drivs och underhålls av AkzoNobel-enheten som hänvisas till i sektionen ”Webbplatsägare” på denna webbplats (hädanefter ”AkzoNobel” eller ”vi”). Din tillgång till och användning av denna webbplats är föremål för följande användarvillkor. Genom att besöka och använda denna webbplats, godkänner du dessa användarvillkor utan begränsningar eller förbehåll. Ytterligare villkor kan gälla om du beställer via webbplatsen. 

Immateriella rättigheter

Om inget annat anges, ägs alla immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, ljud, video, html-kod och knappar (hädanefter ”Information”) av AkzoNobel och/eller dess koncernföretag. Dessa rättigheter omfattar, men är inte begränsade till, alla upphovsrätter, varunamn och varumärken som tillhör AkzoNobel och/eller dess koncernföretag.

Ingenting som finns på denna webbplats skall tolkas som överlämnande genom implikation, estoppel, eller på annat sätt, av licenser eller rättigheter till upphovsskydd, patent, varumärken eller annan ägandeintressen som tillhör AkzoNobel eller tredje part. Denna webbplats och Informationen som finns på denna webbplats får inte på något sätt kopieras, reproduceras, på nytt publiceras, laddas upp, postas, överföras eller distribueras utan föregående skriftligt medgivande från AkzoNobel, men du får ladda ned, visa eller skriva ut en kopia av Informationen på en enstaka dator enbart för din personliga, icke-kommersiella användning, under förutsättning att du inte ändrar Informationen på något sätt och du behåller alla upphovsrätter, varumärken och andra ägandemeddelanden som de är.

Information och ansvar

Informationen som finns på denna webbplats är kostnadsfri och endast i informationssyften och skapar inte en affärs- eller yrkesmässiga tjänsterelation mellan dig och AkzoNobel. Denna webbplats och Informationen tillhandahålls ”som de är” och AkzoNobel erbjuder eller garanterar ingenting med hänsyn till denna webbplats eller annan webbplats eller tjänst som finns att tillgå via denna webbplats.

AkzoNobel förkastar uttryckligen alla direkta och antydda garantier inklusive, men inte begränsat till, de antydda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel och intrång i upphovsrätten. AkzoNobel kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för direkta, indirekta, underordnade, speciella, typiska, därav följande eller andra skador (inklusive, men inte begränsat till, förlorad inkomst, arbetsavbrott, förlust av program eller data) utan hänsyn till handlingens form och huruvida med kontrakt, kränkning, försummelse, begränsat ansvar eller annat, som kan uppstå från eller i samband med denna webbplats, Information på eller som finns att tillgå via denna webbplats eller annan webbtjänst som är länkad till den, eller kopiering, visning eller användning därav.

Finansiell Information

Denna webbplats kan innehålla finansiell Information. Denna finansiella Information, inklusive men inte begränsad till aktiekurser, är endast för allmänna syften. AkzoNobel ansvarar inte för skador till följd av brist på kontinuerlig precision eller korrekthet av sådan finansiell Information. Publiceringen av finansiell Information, inklusive men inte begränsad till årsredovisningar eller bokslut, på denna webbplats utgör inte en officiell publikation och är inte bindande.

Denna webbplats och Informationen utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att investera i värdepapper i AkzoNobel, inklusive men inte begränsat till, någon typ av rätt till aktieutdelning eller skuldinstrument på något sätt. Besökare på denna webbplats bör inte grunda sitt beslut att investera eller handla med värdepapper i AkzoNobel på denna webbplats eller Informationen som publiceras på denna webbplats. Framtida utvecklingar och framtida resultat kan avvika avsevärt från uppfattningar, åsikter eller förväntningar som kan uttryckas på denna webbplats eller i Informationen som publiceras på denna webbplats.

Information från tredje parter

Information som kommer från tredje part utgör ett uttryck av personliga åsikter från tredje part. AkzoNobel ansvarar inte och kan inte hållas ansvarigt för sådan Information. Länkar på denna webbplats kan leda till tjänster eller webbplatser som inte drivs av AkzoNobel. Ingen kritik eller garanti görs med avseende på sådana andra tjänster eller webbplatser och AkzoNobel tar inget ansvar för sådana andra webbplatser eller tjänster. En länk till en annan webbplats eller tjänst är inte en rekommendation av den webbplatsen eller tjänsten. Användning av sådan Information som finns på denna webbplats, annan webbplats eller tjänst som har en länk på denna webbplats, sker på egen risk.

Sekretess och obehöriga idéer

Du ansvarar för att följa lagstiftningen i det land från vilket du använder webbplatsen och du samtycker till att inte tillgå eller använda Informationen på denna webbplats i strid mot dessa lagar. Såvida inget annat uttryckligen anges här, kommer information inskickad av dig via denna webbplats att anses som icke-konfidentiell och generisk. Du hävdar att du har laglig rätt att skicka sådan information och samtycker att du inte skickar information såvida du inte har laglig rätt att göra det. På grund av öppenheten på Internet, rekommenderar vi att du inte skickar information som du anser konfidentiell.

AkzoNobel accepterar inte obehöriga idéförslag utanför etablerade affärsrelationer. För att skydda våra nuvarande kunders intressen och oss själva, måste vi behandla frågorna kring sådana förslag med stor omsorg. AkzoNobel kan inte behandla och behandlar inte heller sådana förslag i förtroende utan en tydlig affärsrelation. Kommunicera därför inte obehöriga idéförslag till AkzoNobel via denna webbplats. Idéer som skickas till AkzoNobel utanför en redan befintlig och dokumenterad konfidentiell affärsrelation är inte konfidentiella och Akzo Nobel har därmed rätt att utveckla, använda, kopiera och/eller kommersiellt exploatera dessa eller liknande idéer till fullo och utan att kompensera dig eller redogöra detta för dig. Men om en granskning är nödvändig enligt AkzoNobels beslut, kommer det att ske med insikten att AkzoNobel inte åtar sig någon förbindelse att skydda din idés sekretess eller kompensera dig för dess avslöjande eller användning. Genom att skicka in en idé eller annan detaljerad information till AkzoNobel via denna webbplats, samtycker du till att vara bunden till villkoren i denna policy.

Uppdelning

Om dessa villkor är eller blir delvis ogiltiga, kommer parterna att fortsätta att vara bundna till återstoden av desamma. Parterna kommer att ersätta den ogiltiga delen med villkor som är giltiga och har juridisk följd som motsvarar den ogiltiga delen så mycket som möjligt, med hänsyn till dessa användarvillkors innehåll och innebörd.

Om en översättning av dessa användarvillkor skiljer sig från den ursprungliga engelska versionen, gäller den engelska versionen.

Tillämpliga lagar och rättskipningsområden

Dessa användarvillkor regleras enbart av lagarna i det land där AkzoNobel är etablerat. Dispyter som uppstår i samband med dessa användarvillkor, inklusive men inte begränsat till dispyter som rör förekomst och giltighet därav, skall lösas av behöriga domstolar i förutnämnt land.


(se: http://www.akzonobel.com/com/Terms+of+Use)


  Sajtägare Användarvillkor Sekretesspolicy Facebook Youtube
På den här webbplatsen används cookie-filer. Låt inte cookies Tillåt cookies